Σημεία Παρέμβασης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλοπούλου κατά την B΄ Συνεδρίαση του «ARRAIOLOS GROUP» με θέμα «ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ»

Η Ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών-Μελών της συνιστά, ιδίως κατά την τρέχουσα εξαιρετικά επικίνδυνη συγκυρία, θεμελιώδες πρόταγμα τόσο για την συνοχή της όσο και για την όλη πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση, άρα προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Και οφείλουμε να συνειδητοποιούμε ότι όλες οι αναγκαίες δράσεις για την εμπέδωση της Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών-Μελών της έχουν επαρκές θεσμικό και πολιτικό θεμέλιο, συγκεκριμένα δε πρωτίστως τις διατάξεις της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣυνθΕΕ) για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

  1. Εξαιρετικά χρήσιμο, ως προς την ανάδειξη εν προκειμένω της σημασίας του άξονα της ΚΕΠΠΑ, είναι το ακόλουθο παράδειγμα:

Α. Πρέπει να επισημανθεί το αρνητικό γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρενέβη ενεργώς, όσο θα έπρεπε, στα τεκταινόμενα λόγω του πολέμου στην Μέση Ανατολή και, κατά συνέπεια, και στην χάραξη αποτελεσματικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του ISIS, όταν μάλιστα ήταν και είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι το «πολεμικό θέατρο» της Μέσης Ανατολής αφορούσε και αφορά ευθέως πολλά Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άμεσες επιπτώσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Β. Η κατάσταση αυτή έφερε στο φως και το σημαντικό θεσμικό και πολιτικό κενό που προκύπτει εκ του ότι ο άξονας της ΚΕΠΠΑ, των άρθρων 23 επ. της ΣυνθΕΕ, ήταν και παραμένει σχεδόν «ατροφικός». Συνακόλουθα δε αρκετά αδύναμος για να οδηγήσει, ιδίως σε περιπτώσεις επείγοντος όπως εν προκειμένω, στην αποτελεσματική και έγκαιρη χάραξη Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

  1. Κατά συνέπεια, παρίσταται, έστω και τώρα, άμεση ανάγκη ολοκληρωμένης ενεργοποίησης και εφαρμογής των θεσμών της ΚΕΠΠΑ, στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 23 επ. της ΣυνθΕΕ. Τούτο συνεπάγεται, περαιτέρω, και:

Α. Τον πλήρη σεβασμό της αρχής της Συνεννόησης και, ιδίως, της Αλληλεγγύης κατά την χάραξη και εφαρμογή της ΚΕΠΠΑ, όπως ρητώς ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδ. α΄ της ΣυνθΕΕ.

Β. Καθώς και τον πλήρη σεβασμό της αρχής της Αλληλεγγύης στους τομείς του Ασύλου και της Μετανάστευσης, δηλαδή τον πλήρη σεβασμό των διατάξεων των άρθρων 77 επ. της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και κατ’ εξοχήν του άρθρου 80, το οποίο ρητώς αναφέρεται στην ως άνω αρχή της Αλληλεγγύης. Αυτό καθίσταται τόσο περισσότερο αναγκαίο, όσο κατά την κρίση στην Μέση Ανατολή παρατηρείται, όπως επισήμανα κατά την Α΄ Συνεδρίαση, εκ μέρους ορισμένων Κρατών-Μελών, μια προκλητική παραβίαση της αρχής της Αλληλεγγύης ως προς την αντιμετώπιση των προσφύγων υπό όρους Ανθρωπισμού και Δικαιοσύνης, ήτοι υπό όρους πλήρους σεβασμού των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Παραβίαση, η οποία συνοδεύεται και από μιάν εξίσου επικίνδυνη άγνοια της έννοιας των θαλάσσιων συνόρων των Κρατών-Μελών, επέκεινα δε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και του τρόπου φύλαξής τους υπό όρους πλήρους σεβασμού του Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου, στο σύνολό τους.